• Úvod
 • Bankovné licencie
Offshore společnosti

Bankovné licencie

Anjouanská offshore banka – táto nová banková licenčná offshore jurisdikcia, nachádzajúca sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne, poskytuje klientom služby medzinárodných obchodných spoločností, bankové licenčné a offshore služby. Anjouan (Nzwani) je pripravený sa stať jedným z popredných bankových licenčných offshore centier na svete.

Antiguayský offshore bankový zväz – postup udelenia licencie a založenie možno zvládnuť do jedného mesiaca, akonáhle je príslušný úrad spokojný so splnením všetkých predpísaných požiadaviek. Pred udelením súhlasu je potrebné predložiť účtovnú závierku bankovej korporácie.

Dominikánska offshore banková licencia – nesporné výhody tunajšie pobočky chcú využívať popredné banky, nadnárodné korporácie, konglomeráty a malé a stredné podniky, aj bohaté fyzické osoby.

Belizské offshore bankové licencie – zákon o offshore bankách umožňuje bankám a ďalším podobným podnikom podnikať v Belize v devízach mien, cenných papieroch a aktívach vlastnenými osobami, ktoré nie sú rezidentmi Belize.

Samojské offshore bankové licencie – Samoa je jednou z lepších offshore jurisdikcií, ktorá v súčasnosti ponúka obmedzené offshore bankové licencie. Neobmedzené licencie nemôžu získať iné subjekty, než existujúce banky.

Offshore banka na ostrove Svätý Vincent – na základe hĺbkového auditu (due diligence) sa na ostrovoch Svätý Vincente a Grenadinách vydávajú dva typy bankových licencií.

Offshore banka Svätej Lucie – na Svätej Lucii je možné založiť banku na základe Zákona o medzinárodných bankách z roku 1999, predpisu, ktorým sa riadi prevádzkovanie offshore bánk podnikajúcich zo Svätej Lucie.

Offshore bankové alternatívy

Novozélandská offshore finančná spoločnosť – offshore finančná spoločnosť (OFZ) môže ponúkať bankové služby fyzickým osobám aj korporáciám na celom svete, bez obmedzenia pokiaľ ide o počet zákazníkov, výšku vkladov alebo počet mien.

Švédska úverová únia – staňte sa majiteľom vlastnej inštitúcie, ktorá prijíma depozitá v Európskej únii. Skvelá alternatíva k offshore bankovým licenciám.

Panamské offshore spoločnosti s licenciou – Panamská offshore korporácie finančných služieb. Na trh bola uvedená nová offshore finančná inštitúcia. Má slúžiť obchodným spoločnostiam registrovaným v Paname, ktoré chcú získať licenciu na poskytovanie služieb ako je napríklad spracovanie platieb, správa kreditných kariet, obchodovanie s kovmi, leasing, faktoring a pod.

Bankový sektor a banky vždy boli verejnosťou i svetom obchodu vnímané ako symbol bohatstva a ekonomickej sily. To isté platí aj o offshore bankách, ktoré možno výhodne zakladať v rade zavedených, rovnako ako v nových, offshore jurisdikciách a finančných centrách. Vo väčšine jurisdikcií je pre nového žiadateľa, ktorý chce prevádzkovať bankové služby, takmer nemožné založiť bankovú spoločnosť, ak žiadateľ nie je uznávanou a váženou medzinárodnou bankovou korporáciou.

Úrady, ktoré chránia daňový sektor pred nepriaznivými vplyvmi (často nezmyselným a zmätočným spôsobom), čo môže vzbudzovať pochybnosti, pokiaľ ide o bankový sektor alebo jeho povesť v príslušnej krajine, vymysleli rad byrokratických a finančných prekážok, ktoré vážnym záujemcom s nižším kapitálovým zaistením vôbec berú možnosť o bankovú licenciu požiadať.

Niekoľko krajín požaduje, aby základný kapitál banky dosahoval niekoľko stoviek miliónov dolárov, ktoré je často potrebné plne splatiť pred vydaním licencie alebo sústredia svoju pozornosť na subjekty, ktoré už vlastnia bankovú licenciu v inej krajine. Napriek tomu má veľa subjektov, najmä potom medzinárodnej holdingovej spoločnosti, záujem o poskytovanie bankových služieb pre potreby svojho holdingu.

Túto bankovú licenciu, ktorá sa v mnohých krajinách označuje ako “internú”, možno získať štandardným spôsobom v rade offshore miest za prekvapivo priaznivé ceny a za výhodných podmienok. Plná alebo čiastočne obmedzená všeobecná alebo medzinárodná banková licencie je náročnejšia, pokiaľ ide o požiadavky ukladané v súvislosti s výškou základného imania, avšak existujú miesta, kde možno za prijateľných podmienok získať aj tento typ licencie.

Základné typy offshore bankových licencií

Všeobecne možno rozdeliť offshore bankové licencie na dva základné druhy, ktoré môžu mať rad ďalších poddruhov.

Všeobecná banková licencia sa vo väčšine jurisdikcií chápe ako licencia na poskytovanie služieb v mieste registrácie alebo medzinárodných bankových služieb verejnosti. Banky sa správajú ako iné bankové subjekty, môžu prijímať vklady verejnosti a prevádzkovať bežné bankové služby poskytované rezidentom i nerezidentom. Vo veľkej väčšine krajín sa však táto činnosť obmedzuje na poskytovanie služieb nerezidentom, tj. výhradne na offshore bankové služby. Tento typ offshore banky sa zakladá vo vzťahu k poskytovaniu komerčných bankových služieb v offshore režime. 

Obmedzená banková licencia (často označovaná ako “interná” licencie) je licencia, ktorá obmedzuje teritoriálne činnosti banky, možnosť poskytovania služieb v zahraničných menách alebo na určené osoby. Vo väčšine prípadov nemôžu banky prijímať vklady od verejnosti a môžu svoje služby poskytovať iba subjektom, ktoré sú uvedené v bankovej licencii. Táto banka sa využíva ako takzvaná korporátna banka pre aktívne riadenie cash flow.

Offshore banková spoločnosť, založená týmto spôsobom, sa môže stať kvalitným nástrojom pre:

 • daňové plánovanie
 • posilnenie povesti finančnej skupiny alebo holdingu
 • aktívne riadenie cash flow
 • vydávanie záruk a garancií na účely výberových konaní
 • ľahší prístup k bankovým údajom o obchodných partneroch a konkurentoch
 • ľahší prístup na finančné trhy
 • progresívnejšie financovanie obchodnej činnosti holdingu alebo finančné skupiny
 • zakladanie dôverných a flexibilných bankových účtov
 • poskytovanie pôžičiek a úverov

Väčšina offshore bánk nepodlieha zdaneniu, zrážkovým daniam, kolkovnému, poplatkom a daniam z vystavených alebo prijatých šekov alebo iným formám priamych aj nepriamych daní. To pre klienta prináša úplne nové pojatie bankových služieb, ktoré sú po niekoľko rokov známe ako OFFSHORE BANKOVNÍCTVO alebo MEDZINÁRODNÉ SÚKROMNÉ BANKOVNÍCTVO.

Ďalším významným faktorom offshore bankových služieb je prísna anonymita a dôvernosť, ktorú víta investori a vkladatelia, ktorí majú bankový účet zriadený na meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je často aj offshore spoločnosťou. Tieto offshore banky sú v širokom medzinárodnom bankovom spoločenstve plne rešpektovanými subjektmi, čo dokladá aj fakt, že veľká väčšina medzinárodných bánk má domicil v daňových rajoch, ako sú Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey, Labuan, Isle of Man alebo Hong Kong.

Popredné bankové centrá s veľmi nízkym alebo žiadnym zdanením a vysoko liberálnym prostredím sa do značnej miery sústreďujú v troch geografických oblastiach – Karibiku, Európe a Tichomorí. Pravdou je, že právne predpisy sa v týchto rozdielnych zahraničných jurisdikciách veľmi líšia a že jedna jurisdikcia môže byť v určitom okamihu omnoho atraktívnejšou ako iné jurisdikcie, a preto je dôležité pred výberom miesta previesť náležitú analýzu súčasnej situácie, ku ktorej možno pristúpiť v spolupráci so špecializovanou firmou.

Výhody, ktoré sú k dispozícii vlastníkom súkromných medzinárodných bánk, významne prevažujú nad výhodami väčšiny ostatných investičných nástrojov, ako sú investičné fondy, vzájomné investičné združenia, úverové družstvá, investičné spoločnosti atď. Finančná činnosť, ktorá je vyhradená len bankám, ako nástroj pre priamy prístup na medzinárodné kapitálové trhy, medzibankové výhody v podobe medzibankových pôžičiek a znížením poplatkov za výmenu valút, sú náhle dostupné aj fyzickým osobám v postavení vlastníka offshore banky.

Prohlédněte si kompletní ceník bankovních licencí

Hlavné výhody súkromného vlastníctva offshore banky

1. Zisk – všetky banky, či už zahraničné či tuzemské, si požičiavajú peňažné prostriedky od svojich vkladateľov za nižšiu úrokovú sadzbu a naopak požičiavajú peniaze dlžníkom za vyššiu úrokovú sadzbu. Vlastníci súkromnej medzinárodnej banky získavajú peniaze nielen od vkladateľov, ale tvoria zisk z možnosti nakladania s hotovosťou, ktorá je dostupná iba bankám. 

2. Súkromie – prísne právne predpisy, ktoré sa týkajú bankového tajomstva v hostiteľských krajinách, chránia záujmy finančných inštitúcií pred neoprávneným vyšetrovaním orgánov štátnej správy, daňových úradníkov, osôb s právnymi nárokmi alebo agresívnymi korporátnymi konkurentmi. Súkromná medzinárodná banka poskytuje ochranu pred pokusmi o finančný prelom, ktorý je v domácom bankovom sektore veľmi obvyklý. 

3. Daňový ochrana – medzinárodné finančné centrá získali povesť zákonných daňových rajov. Vzhľadom na to, že hostiteľské krajiny zdaňujú príjem plynúci z medzinárodných aktivít oprávnených bánk v nízkej sadzbe – eventuálne ho nezdaňujú vôbec – súkromná medzinárodná banka môže chrániť dividendy, obchodné podiely a poplatky za správu svojho vlastníka pred dávkami v prospech daňových úradov štátu, v ktorom je vlastník rezidentom alebo ktorého je občanom. 

4. Vlastníctvo – vlastníctvo offshore banky je zaťažené minimálnymi byrokratickými požiadavkami. Súkromnú medzinárodnú banku možno vlastniť za prekvapivo nízku cenu a vlastník banky súčasne nepotrebuje rad bankových povolení, ako je to v prípade kontinentálnych onshore jurisdikciách. Vo väčšine prípadov dostatočné oprávnenie predstavuje skúsenosť v tomto odvetví alebo dobré bankové referencie a podnikateľský zámer, ktoré presvedčia úrady hostiteľskej krajiny o poctivosti obchodnej činnosti. 

5. Ochrana aktív – aktíva uložené vo vašej súkromnej medzinárodnej banke sú imúnne proti všetkým rozsudkom a súdnym príkazom na prepadnutie majetku či iným rozhodnutiam vydaným vo vašom domovskom štáte. 

6. Image – ako vlastník offshore banky vstúpite do sveta súkromných medzinárodných bankárov. Získate obdiv (a vo vašich zemepisných končinách budete čeliť i závisti) svojich obchodných partnerov a budete vyvolávať dojem bohatej osoby, s ktorou sa oplatí obchodovať. 

7. Diverzifikácia aktív – najlepším spôsobom zaistenia aktív je ich geografické rozloženie a diverzifikácia. Nie je lepší spôsob, ako toto rozloženie realizovať, než jej umiestnením v jednej alebo viacerých súkromných medzinárodných bankách, ktoré môžete vlastniť a prevádzkovať v súlade so svojimi osobnými zámermi. 

8. Integrácia – drvivá väčšina offshore bánk v súčasnosti ponúka najmodernejšie spôsoby komunikácie a správy účtov, ako je internetové bankovníctvo, on-line maklérske služby, e-Commerce a rad ďalších služieb, ktoré sú dostupné každému klientovi na svete 24 hodín denne 7 dní v týždni. Vaša offshore banka môže byť tiež jedným z priekopníkov v oblasti elektronického bankovníctva a podieľať sa na internetovom podnikaní v hodnote mnohých miliónov. 

9. Rezervy – mnohé územia nepožaduje vedenie kapitálových rezerv. Niektoré offshore banky nie sú povinné viesť rezervy v centrálnej banke. 

10. Regulačné prekážky – offshore banky sa dokážu vyhnúť veľkému množstvu drobnejších, ako aj drahým regulačným prekážkam, ktoré sa vzťahujú na tuzemské onshore banky. 

11. Slobodná voľba – offshore banky nie sú nútené nakupovať určité typy cenných papierov (ako sú napríklad štátne dlhopisy), môžu sa slobodne rozhodovať o rozložení svojich zdrojov podľa vlastného výberu a stratégie. 

12. Úrok – pre medzinárodné banky neplatia úverové stropy, ktoré by im mohli brániť vo využívaní výhod ani požiadaviek na minimálne alebo maximálne úrokové sadzby vyhlásené centrálnou bankou. 

13. Nová technológia – rade jurisdikcií utiekol technologický pokrok a dopyt po moderných službách. To znamená, že stále existuje rad jurisdikcií, kde banky nemôžu poskytovať e-Commerce, platobné systémy zúčtovania platieb prostredníctvom internetu v režimoch B2B a B2C. Tieto obmedzenia neplatia pre drvivú väčšinu offshore bánk. 

Informácie požadované vo väčšine krajín sveta od žiadateľov o bankovú licenciu

 • názov banky a jeho právna forma
 • štatút žiadateľa (či už ide o založení pobočky zahraničnej banky alebo o založenie novej spoločnosti)
 • jmená a životopisy konateľov banky
 • osvedčenie o trestnej bezúhonnosti žiadateľov a konateľov
 • bankové a obchodné referencie
 • predloženie údajov o hospodárskom riadení firmy žiadateľa (žiadateľov)
 • totožnosť akcionárov banky
 • údaje o type emitovaných akcií banky (akcie na meno, prioritné akcie, akcie bez hlasovacích práv, atď.)
 • nominálna hodnota vydaných akcií banky a druh použitej meny
 • kapitálová štruktúra a kapitálové zabezpečenie banky
 • kapitálové rezervy banky
 • údaje uvádzajúce, z akých zdrojov bude banka investovať
 • doklad osvedčujúci splatenie základného imania (ak je registrovaná v hostiteľskej krajine)
 • doklad osvedčujúci úhradu všetkých daní, kolkových poplatkov a licenčných poplatkov
 • údaje o sídle v hostiteľskej krajine
 • údaje o registrovanom konateľovi alebo zástupcov (ak sú nevyhnutní)
 • údaje o audítorovi a právnom zástupcovi so sídlom v hostiteľskej krajine
 • druh plánovaných služieb, ktoré majú byť poskytované
 • teritoriálny rozsah pôsobnosti banky
 • spôsob ochrany spoločnosť pred podvodným alebo trestnoprávnom jednaním
 • podnikateľský zámer banky (úrady zvyčajne požadujú súvahu v rozpätí 3 až 10 rokov)
 • výhody hostiteľskej krajiny vyplývajúce z činností banky
 • podpísané a podané žiadosti o vydanie bankovej licencie

Služby, ktoré vám môžeme ponúknuť

 • analýza jurisdikcií, v ktorých založiť offshore banku
 • výber vhodnej jurisdikcie
 • spracovanie všetkých podkladov pre podanie žiadosti o bankovú licenciu
 • založenie spoločnosti, ktorá požiada o bankovú licenciu
 • zastúpenie vašej spoločnosti v licenčnom konaní
 • poskytovanie komplexných poradenských služieb spojených s bankovým licenčným konaním
 • poskytovanie odbornej pomoci po získaní licencie
 • poskytovanie odporúčaní ohľadom bankového softvéru pre on-line bankové služby
 • uvedenie banky do prevádzky
 • preškolenie pracovníkov banky
 • spracovanie podkladov pre banku a jej riadnu prevádzku
 • zabezpečenie sídla banky
 • zabezpečenie nostro účtov
 • zabezpečenie telefaxových služieb a služieb Swift

Na čo možno offshore banku využiť

Zriadenie vlastných bankových nástrojov (napr. obligácií, cenných papierov atď.)
Tieto nástroje možno využívať radom spôsobov. Môžete vystavovať vlastné akreditívy, vkladové listy, ak sú kryté peňažnými prostriedkami (v opačnom prípade by to vo väčšine jurisdikcií zakladalo na trestný čin podvodu), odporúčacie listy atď.

Podpora firemnej image vyplývajúce z vedenia vlastnej banky. To môže uľahčovať obchodnú činnosť v mnohých smeroch: nech sa zaoberáte dovozom a vývozom, priemyselnou výrobou, prvotriednymi finančnými službami, alebo len chcete ohromiť svojich obchodných partnerov a získať výhodu nad svojimi konkurentmi – je offshore banka zrejme najsilnejším obchodným nástrojom, aký si môžete zaobstarať.

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme