• Úvod
 • HOLDING / Panama foundation
Offshore společnosti

HOLDING / Panama foundation

HOLDING

Firemné štruktúry pre obchodovanie

Firemná štruktúra nadnárodnej organizácie by mala odrážať nasledovné:
 • Je nutné zohľadniť zdroje Skupiny a ich fyzickú polohu. Schopnosti Skupiny obchodovať by nemalo brániť daňové plánovanie.
 • Štruktúra by mala byť taká, aby minimalizovala daňovú záťaž Skupiny. Musia byť zohľadnené všetky dane, vrátane miestnej dane z príjmu právnických osôb, dane z kapitálových ziskov, zrážkovej dane a DPH, a iné povinnosti.
 • Ak má Skupina cenný majetok, mala by daná štruktúra tento majetok chrániť.
 • Skupina by mala byť nastavená tak, aby pomáhala pri vyberaní financií. Rizikoví investori môžu dávať prednosť onshore holdingovým spoločnostiam. V iných prípadoch môžu offshore držanie akcií, významne obmedziť schopnosť miestnych spoločností požičiavať si peniaze.

Holdingové spoločnosti – offshore, midshore alebo onshore

Poloha holdingovej spoločnosti je dôležitým prvkom medzinárodnej štruktúry tam, kde je dôležité minimalizovať daň z príjmu a ziskov. Ideálne by sa spoločnosť mala nachádzať v jurisdikcii:
 • ktorá umožňuje extrakciu dividend z cudzích zdrojov na základe zmiernených sadzieb cudzej zrážkovej dane;
 • kde je príjem cudzích dividend zdanený na základe nízkych alebo nulových sadzieb miestnej dane z príjmu právnických osôb,
 • ktorá umožňuje rozdelenie disponibilných ziskov akcionárom nerezidentom na základe nízkych alebo nulových sadzieb zrážkovej dane;
 • ktorá umožňuje speňaženie kapitálových ziskov z predaja podielov na cudzích spoločnostiach na základe nízkych alebo nulových sadzieb ako zahraničné aj domáce dane z príjmu právnických osôb.

Zahraničná zrážková daň

Väčšina krajín uvaľuje zrážkovú daň na dividendy vyplácané miestnou spoločnosťou akcionárom- nerezidentom. Tieto zrážkové dane môžu dosahovať až 35%. Prostredníctvom Dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia veľa spoločností znížilo alebo dokonca eliminovalo vznik zrážkovej dane z medzinárodne vyplácaných dividend. Pri voľbe jurisdikcie holdingovej spoločnosti je pri znižovaní zrážkovej dane nutné vziať do úvahy výhody Dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia konkrétnej krajiny.

Jurisdikcie s vysokými daňami väčšinou neuzatvárajú Dohovory o zamedzení dvojitého zdanenia so zahraničnými jurisdikciami. Ak sú teda offshore spoločnosti používané k držbe akcií v jurisdikciách s vysokými daňami, je daňové zaťaženie vyššie, nie nižšie.

Daň z cudzích dividend

Mali by ste nielen naplánovať, aby holdingová spoločnosť sídlila v jurisdikcii (offshore, onshore), v ktorej je možné obdržať cudzie dividendy so zníženými zrážkovými daňami, ale tiež zabezpečiť, aby tieto dividendy nepodliehali vysokým daniam v krajine sídla holdingovej spoločnosti.

Mnoho krajín má národnú legislatívu oslobodzujúcu od národných daní všetky tieto dividendy z cudzích zdrojov alebo ich významnú časť. (Gibraltár, Malta a pod.)

Miestne zrážková daň

Je potrebné zabezpečiť, aby jurisdikcie (onshore, offshore) vybraná pre holdingovú spoločnosť nebola tou, ktorá uvaľuje nadmernú zrážkovú daň z príjmu rozdeleného akcionárom spoločnosti.

Oslobodenie od dane z kapitálových ziskov

Všetky hlavné jurisdikcie holdingovej spoločnosti, umožňujú oslobodenie od dane zo speňažených ziskov holdingových spoločností z predaja podielov na cudzích spoločnostiach. S týmto oslobodením od dane sú bežne spojené určité podmienky. Je teda nutné danú legislatívu starostlivo preštudovať a zabezpečiť, že je pre konkrétnu situáciu vhodná. Len veľmi zriedka poskytuje jedna jurisdikcia všetky vyššie uvedené atribúty. Starostlivé štruktúrovanie teda často vyžaduje, aby holdingová štruktúra bola čo najjednoduchšia. Parker & Hill Inc. poskytuje poradenstvo ohľadom výhod a nevýhod rôznych jurisdikcií a môže navrhnúť riešenia konkrétnych problémov. To zahŕňa poskytnutie nezávislej správy spoločností v Spojenom kráľovstve, na Malte a na Seycheloch.

Ochrana majetku

Parker & Hill Inc. sa neobmedzuje iba na poradenstvo ohľadom daňových aspektov konkrétneho problému.

Starostlivosť je tiež venovaná ochrane majetku spoločnosti a zabezpečenie toho, aby bol príjem z týchto aktív optimalizovaný.

Ochrana aktív nie je obmedzená na poistenie týchto aktív, ale rozširuje sa aj na to, aby boli aktíva držané správnym subjektom v rámci Skupiny.

Pri zvažovaní firemnej štruktúry rozoberáme s klientmi skutočný stav, aby sme identifikovali hlavné aktíva, ako sú nehnuteľnosti a duševné vlastníctvo.

Bežne sa snažíme držať tieto aktíva v spoločnostiach, ktoré nie sú vystavené riziku. To znamená, že ak napríklad v dôsledku obchodnej transakcie dôjde k vzniku pohľadávky, ktorá by mohla spoločnosť ohroziť, sú aspoň hlavné aktíva Spoločnosti držané samostatnou právnickou osobou (najčastejšie v offshore jurisdikcii). Pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, je tiež potrebné zvážiť ich ochranu pri zohľadnení nasledujúceho:

 • registrácia patentov
 • existencia rozvojových zmlúv pre vylúčenie pochybností o vlastníctve duševného majetku
 • licenčné zmluvy pokrývajúce používanie duševného vlastníctva inými osobami
Je dôležité zabezpečiť, aby duševné vlastníctvo bolo držané na správnom mieste. Krajina založenia držiteľa duševného vlastníctva tiež môže mať vplyv na zrážkovú daň splatnú z licenčných poplatkov získaných od zahraničných spoločností a na jednoduchosť, s akou sa u duševného vlastníctva možno domáhať svojich práv.

Vyberanie finančných štruktúr

Parker & Hill Inc. môže pomôcť pri vyberaní finančných štruktúr. V prípade nutnosti tiež zabezpečiť preskúmanie aktív týchto finančných štruktúr alebo vykonanie povinnej starostlivosti o spoločnosti zainteresované v príslušných finančných štruktúrach.

Môžeme zabezpečiť, aby miestni zástupcovia alebo riaditelia boli menovaní tak, aby predstavovali podiel klienta na aktívach tam, kde klient nie je schopný tak urobiť. V prípade, že aktíva spravujú sami klienti, môže Parker & Hill Inc. zabezpečiť komplexnú expertízu pre dobrú správu týchto aktív.

Pozornosť bude venovaná spôsobu investovania kapitálu. Až potom bude zvolená jurisdikcia pre založenie holdingovej spoločnosti alebo spoločnosti držiacej majetok.

Ak spoločnosť drží aktívum, ktoré v prípade pôžičky plánuje poskytnúť ako záruku, musí sa zabezpečiť, aby spoločnosť bola založená v jurisdikcii, kde existuje register poplatkov, čo môže proces požičiavania si, značne zjednodušiť.

Ak spoločnosť zamýšľa v budúcnosti obchodovať na burze cenných papierov, mala by sa zohľadniť skutočnosť, či jurisdikcia, v ktorej je spoločnosť založená, spravovaná a riadená, bude mať vplyv na poplatky, ktoré na spoločnosť uvaľuje burza cenných papierov.

Pri poskytovaní poradenstva ohľadom firemných štruktúr nezaujíma Parker & Hill Inc. iba jeden uhol pohľadu na daný problém, ani sa neobmedzuje iba na daňové záležitosti, ale posudzuje aj problém širšou optikou tak, aby finančná štruktúra bola nielen daňovo efektívna, ale aby tiež slúžila známym potrebám klienta v čase plánovania.

PANAMA FOUNDATION

Panamská nadácia

Panamská nadácia poskytuje najlepšiu ochranu a správu majetku … ďalej bez ďalších otázok. Tu je dôvod, prečo je panamská nadácia ideálna pre tých, ktorí chcú diverzifikovať majetok do zahraničia a chrániť tak svoje úspory.

Kým offshore trust, najmä v rámci Cookových ostrovov, má dlhú históriu, moderná panamská nadácia je menej nákladná na založenie a správu a nevyžaduje náklady na profesionálneho správcu. Toto umožňuje ušetriť tisíce dolárov ročne. Panamská nadácia je najúčinnejší dostupný pokročilý spôsob ochrany majetku a rovnako efektívna ako oveľa drahšie alternatívy, ako napr. offshore trust.

S panamskou nadáciou je možné vymenovať kohokoľvek ako správca majetku. Tiež, na rozdiel od belizského trustu, môžete byť správcom vy a ovládať tak svoje investície.

Avšak teraz predbieham, dovoľte mi začať od začiatku …

Panamské nadácie – prehľad

Najprv mi dovoľte popísať panamskú nadáciu ako nástroj na ochranu majetku. Nadácia ako je definovaná v panamskom zákone z roku 1995 menená v priebehu ďalších rokov spočíva v oddelení nadácie ako samostatného subjektu od svojich vlastníkov. V dôsledku toho je panamská nadácia vnímaná nielen v Paname, ale napríklad aj v Spojených štátoch ako jeden z najúčinnejších nástrojov na ochranu majetku.

Napríklad panamská nadácia je jednou z veľmi mála zahraničných štruktúr schválených na Kajmanských ostrovoch. Veľmi konzervatívne Kajmanské ostrovy schválili panamskú nadáciu ako subjekt, ktorému umožnia otvorenie bankových účtov v tamojších bankách bez zvláštneho procesu due diligence. Skúste si otvoriť bankový účet na Kajmanských ostrovoch na spoločnosť pod Nevis jurisdikciou a účet vám neotvoria a odkážu vás na založenie miestnej spoločnosti.

 • Keďže je panamská nadácia uznávaná po celom svete, umožní vám prístup k viacerým zahraničným bankám, menám a investíciám. To tiež znamená, že v prípade súdneho sporu sa môžete z Panamy veľmi rýchlo presunúť inam.

Panamská nadácia taktiež nevyžaduje spoločníkov či akcionárov. Jedinou požiadavkou je zakladateľ (vy, alebo vám tiež môžeme zakladateľa poskytnúť), nadačná rada (tiež vám ju môžeme poskytnúť) a oprávnená osoba. Môžete zároveň pôsobiť ako zakladateľ a oprávnená osoba a môžete vymenovať všetky tri osoby alebo spoločnosti ako nadačná rada. Ide zvyčajne o radu, ktorá spravuje aktíva, pokiaľ ich nemôžete či nechcete spravovať vy (napr. kvôli súdnemu sporu atď.).

Toto je základná štruktúra. Obvykle odporúčam panamské nadácie so širšou štruktúrou, ktoré po prvé neuvádzajú zakladateľa ako oprávnenú osobu, po druhé je menovaný správca aktív ako ochranca alebo poradca. V prípade, že je primárnym účelom nadácie ochrana majetku, je tento proces rýchly a v dlhodobom horizonte vám ušetrí peniaze. Samozrejme v prípade potreby môžete vymenovať správcu alebo investičného manažéra (poradca) neskôr.

Výhody panamskej nadácie

Existuje mnoho výhod panamskej nadácie, ktoré spočívajú predovšetkým v ochrane majetku. Prvým je, že nadácia nie je platcom dane v Paname a nie je vyžadované vedenie účtovníctva alebo miestny audit. Nikdy neodporúčam jurisdikciu pre ochranu majetku, v ktorej je vyžadované auditované účtovníctvo, daňové priznania alebo ďalšie podobné povinnosti. Napríklad v rámci Hongkongu je vyžadovaný každoročný účtovný audit čo je nákladné, preto túto jurisdikciu neodporúčam.

 • Po dobu, kedy plynú príjmy nadácie z krajín mimo Panamy, nedochádza k zdaneniu na Paname. Samozrejme, ak dôjde k podnikania v rámci Panamy (napr. si otvoríte bar), budete platiť miestnu daň z príjmu.

Ďalej uvádzam, že panamská nadácia je hybridným typom entity medzi trustom a obchodnou korporáciou. Preto môže pôsobiť ako trust, ale je to ďaleko menej nákladnejšie čo sa týka založenia a prevádzky, než využitie iných medzinárodných trustov.

Napríklad panamská nadácia je zhruba o polovicu menej nákladná ako trust v rámci Cookových ostrovov, nemusíte platiť za správcu alebo poradcu. Väčšina trustov vyžaduje aspoň jednu z týchto osôb, čo znižuje zisk o tú časť, ktorá im býva poskytnutá ako odmena.

 • Pomohol som trustu na Cookových ostrovoch znížiť náklady na správu trustu z 6 000 USD ročne na iba 950 USD po presunutí na Panamu.

Samozrejme ak budete chcieť pokročilé služby v rámci správy investícií, sú dostupné na Paname, Kajmanských ostrovoch alebo kdekoľvek inde. Všetci hlavní poskytovatelia finančných služieb sú v Paname a sme schopní zabezpečiť bankové a brokerské účty na všetkých úrovniach.

Ďalej uvádzam, že panamská nadácia je samostatným subjektom a ako taký môže vstúpiť do právnych vzťahov jednak menom zakladateľa (vás). Prečo však nazývame panamskú nadáciu hybridným subjektom je fakt, že nadácia môže tiež vstupovať do zmluvných vzťahov samostatne a fungovať tak oddelene od svojho vlastníka. Kým trust je pevne spojený so svojím zakladateľom, panamská nadácia je právnym subjektom podobným obchodnej korporácii (preto ju prirovnávam k bežným spoločnostiam).

Jediným obmedzením je, že panamská nadácia nemôže prevádzkovať aktívnu obchodnú činnosť. Ak chcete prevádzkovať obchodnú činnosť v rámci tejto štruktúry, potom nadácia nesmie priamo vlastniť podnikajúcu spoločnosť. Som si vedomý, že správa nehnuteľností väčšinou nie je aktívnou obchodnou činnosťou, pokiaľ nevlastníte veľa nehnuteľností či kupujete pozemky, tieto rozdeľujete a predávate parcely. Panamská nadácia môže vlastniť prenajímateľa alebo sa môžete rozhodnúť kúpiť podiel v spoločnosti pre maximálnu ochranu majetku. Ak by sa čokoľvek stalo, zodpovednosť bude na týchto spoločnostiach a neohrozí to majetok nadácie.

Panamská nadácia môže byť zriadená v prospech akejkoľvek tretej strany. Alternatívne môže byť zakladateľom oprávnená osoba. Ako bolo uvedené vyššie, neodporúčam, aby bol zakladateľ oprávnenou osobou, ale je to možné. Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek či akákoľvek spoločnosť.

 • Oprávnenou osobou môže byť ktokoľvek či akákoľvek spoločnosť. Oprávnené osoby nie sú nikde verejne uvedené.

V skutočnosti môže byť váš plán na správu majetku jednoduchý či zložitý, podľa vašej voľby. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre využitie daňovej výnimky v rámci dane z darovania USA alebo výnimky z dane z príjmu pre podnikanie mimo Panamu, založenia charitatívnej nadácie alebo akékoľvek zmeny týchto štruktúr.

Pointou je, že môžete vždy ovládať rozloženie majetku cez nadačnú radu pomocou zoznamu inštrukcií. Tento inštrument (doslova list želaní) stanovujú vaše požiadavky a oznámi bankám, brokerom a správcom čo robiť s vašim majetkom zatiaľ čo však vaše inštrukcie môžu byť menené tak často, ako uznáte za vhodné, väčšinou bez ďalších poplatkov.

Panamská nadácia tiež nevyžaduje výročné schôdze či podobné formality. S USA štruktúrou môžu veritelia odhaliť a preniknúť cez štruktúru a dostať sa tak k svojmu majetku. V Paname to žiadny zákon neumožňuje a váš majetok je tak v úplnom bezpečí. Ako je uvedené vyššie, v Paname nie je vyžadovaný žiadny účtovný audit, daňové priznania a podobné.

Náležitosti panamskej nadácie

Panamská nadácia môže mať ľubovoľný názov. Nie je nutné použiť vaše priezvisko, ako býva zvykom u trustu. Je však potrebné zahrnúť do názvu slovo nadácia (foundation). Vzhľadom na toto sú prijateľné mená napríklad The Reeves Private Interest Foundation, Reeves Foundation, alebo Great Panama Foundation.

Panamská nadácia musí mať miestnu adresu a miestneho zástupcu. Podobne ako pri zakladaní spoločností v USA je potrebné mať miestneho zástupcu pre preberanie právnej korešpondencie. Toto zariaďujeme zadarmo.

Zakladateľom panamskej nadácie môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (zahraničná alebo panamská spoločnosť, trust, LLC atď.).

Použitie panamskej nadácie

Najčastejšie býva panamská nadácie používaná ako:

 • Nástroj na držanie akcií, patentov, príjem z licenčných poplatkov, správe ochranných známok a ďalším pasívnym činnostiam;
 • Offshore ochrana majetku pre diverzifikáciu mimo USA;
 • Presun majetku z USA k minimalizácií tamojšej dane;
 • Riadenie investícií a súkromná správa aktív firmami mimo USA, najmä tam, kde poskytovateľ služieb nie je ochotný obchodovať priamo s americkou spoločnosťou.

Nadačná rada panamskej nadácie

Ako som už uviedol, panamská nadácia môže mať jednoduchú alebo zložitú podobu, podľa potreby. Jedným z dôvodov tejto flexibility je nadačná rada, čo je v rámci Panamy unikát. Je to práve táto rada, ktorá vám umožní maximalizovať ochranu aktív a ak by ste boli pod nátlakom, umožňuje vám sa oddeliť od štruktúry a majetku.

 • Môžete spravovať nadáciu priamo, kým sa nedostanete do problémov (s veriteľom).

Môžete si zvoliť profesionálny trust spoločnosť či advokáta ako svojho poradcu a ochrancu. Táto osoba bude vymenovaná vašou nadáciou, resp. nadačnou radou a bude konať vo vašom záujme a podľa vašich pokynov.

Zabezpečujeme fungovanie nadačnej rady bez ďalších poplatkov. Potom môžete ďalej vymenovať investičného správcu či advokáta, ako uznáte za vhodné. Prípadne môžete spravovať nadáciu sami, však vyhľadajte odbornú pomoc v prípade očakávaní súdneho sporu či akéhokoľvek nátlaku zo strany veriteľov. Samozrejme že nadačnú radu si môžete zvoliť, akú chcete.

Nadačná rada sa môže skladať z troch alebo viacerých osôb alebo z jedného právneho subjektu (spoločnosti alebo LLC). Tieto osoby alebo firmy môžu byť z ktorejkoľvek krajiny, nemusí sa jednať o panamských rezidentov / spoločnosti. Neodporúčam amerických občanov ani americké spoločnosti ako členov rady. Týmto by sa totiž znížili výhody ochrany majetku panamskej nadácie. Americké osoby a spoločnosti podliehajú kontrole a rozmarom amerických súdov.

Takže ak chcete vytvoriť modernú štruktúru, môžeme vám poskytnúť panamského právnika alebo offshore LLC spoločnosť, ktorí môžu konať ako nadačná rada, eventuálne spoločnosť z Belize, ktorá môže v rámci štruktúry slúžiť na maximalizáciu súkromia a ochrany majetku.

Zdanenie panamskej nadácie v rámci USA

Ako som vyššie uviedol, zahraničné zdroje a pasívny príjem nie sú zdaňované v Paname. Pokiaľ nie je nadácia aktívne obchodne činná v Paname, neplatíte miestne dane. Samozrejme ak obchodujete s nehnuteľnosťami alebo ich predávate, musíte platiť miestnu daň z prevodu nehnuteľnosti.

Ak ste rezident Spojených štátov, ste vy ako zakladateľ skutočným vlastníkom majetku nadácie na daňové účely USA. To znamená, že všetky príjmy nadácie budú zdaniteľné v USA. Ako viete, USA zdaňujú celosvetové príjmy svojich občanov. Skutočnosť, že využívate panamskú nadáciu pre ochranu aktív nemení túto daňovú povinnosť. Daňové úrady USA budú požadovať obmedzenia pasívnych príjmov po tú dobu, čo ste americkým občanom a nútiť vás zdaniť príjmy počas rezidentstva v USA.

Existuje celý rad možností daňového plánovania v rámci USA pri využití panamskej nadácie, ktoré sú však mimo rozsah tohto článku. Napríklad môžete vyvíjať aktívnu obchodnú činnosť v panamskej spoločnosti vlastnenou panamskou nadácií, s nárokom na daňovú výnimku, resp. vylúčenie zahraničného príjmu a čerpať zisky tejto spoločnosti až do výšky 100 800 USD pre rok 2015 oslobodené od dane USA (manžel a manželka môžu každí čerpať 100 000 USD, spolu teda 200 000 USD). Potom môžete nechať zisk prekročiť túto sumu a odložiť daňovú povinnosť na tak dlho, ako budete chcieť (pre viac informácií viď moje články Foreign Earned Income Exclusion).

Môžete sa tiež rozhodnúť vytvoriť sub-nadáciu a prenášať časť aktív z primárnej panamskej nadácie napr. svojím dedičom a vylúčiť daň z darovania. Tento spôsob môže znížiť výšku platených daní v USA a tiež zostanú zachované výhody pre správu majetku. Môžete sa tiež rozhodnúť pre nákup drahých kovov alebo fyzického zlata s panamskou nadáciou. Možno tiež využiť miestnu úschovu. Rovnako možno investovať v rámci offshore životného poistenia skrz panamskú nadáciu. Tieto investície zvyčajne vyžadujú 2 mil. USD a viac, a za predpokladu, že sú v súlade so zákonmi USA môžu vylúčiť alebo znížiť daň za pasívny príjem.

 • Ide o zložité témy a v tomto článku som len načrtol túto problematiku.

Záver

Pre pripomenutie vyššie uvedeného, hlavné výhody a prínosy panamskej nadácie na rozdiel od iných nástrojov pre ochranu aktív sú:

 • Oslobodenie od všetkých panamských daní zo zisku mimo Panamu
 • Relatívne lacná prevádzka
 • Samostatný právny subjekt s oprávnením dojednávať zmluvy, zaväzovať sa k povinnostiam a získavať majetok
 • Nie sú vyžadované žiadny akcionári, členovia, či konatelia
 • Akákoľvek osoba alebo spoločnosť môže založiť nadáciu v prospech ktorejkoľvek tretej strany
 • Aktíva včas prevedené do nadácie sú mimo dosahu civilných veriteľov
 • Nie je nutné viesť účtovníctvo a účtovný audit
 • Žiadne devízové kontroly

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme