Offshore společnosti

Trust

Co je to trust?

Trust neboli svěřenský fond je tradiční právní institut známý již po staletí. Původ má v anglosaském právu, ale znali ho již Římané. Je to forma právního vztahu mezi zakladatelem – původním vlastníkem majetku a správcem trustu. Zakladatel (trustor) svěří svůj majetek do péče správce trustu (trustee) a tento správce pak vykonává práva související s majetkem stejným způsobem, jako by sám byl vlastníkem, a to ve prospěch třetí osoby – obmyšleného (beneficiary).

Trust tedy představuje soubor majetku, který zakladatel trustu převedl do správy někoho jiného, aby jej spravoval buď ve prospěch zakladatele či ve prospěch třetí osoby.

Zakladatel při založení trustu sepíše tzv. listinu přání (statut), ve které určí, jakým způsobem má být trust spravován a kdo má mít z majetku a výnosů trustu prospěch.

Obmyšleného může určit zakladatel trustu libovolně, může jich být více a výnosy nebo plnění z trustu mohou získávat ve formě peněžní či naturální.

Součástí trustu může být jakýkoliv movitý i nemovitý majetek, podíly v obchodních společnostech, finanční prostředky či nehmotné statky jako např. práva k duševnímu vlastnictví. Do trustu je možné vložit jak osobní, tak firemní majetek.

Díky právnímu oddělení majetku od jeho vlastníka je majetek v trustu chráněn i proti potenciálním ohrožením jako je bankrot zakladatele či snaha třetí osoby o jeho podvodné získání.

Účelem soukromého trustu je především ochrana majetku. Historicky trust vznikl jako institut správy majetku ve prospěch potomků.

Pro příklad praktické aplikaci si představme situaci, kdy jste vybudovali úspěšnou firmu, ale Vaše děti si své profesní uplatnění představují v jiném oboru, než podnikáte. Svoji firmu nechcete prodávat do cizích rukou, ale zároveň si přejete, aby z ní Vaši potomci měli v budoucnu prospěch.

Není nic jednoduššího, než firmu vložit do svěřenského fondu (trustu), správcem jmenovat třeba nejlepšího manažera nebo rodinného známého a do listiny přání zakotvit, že správce bude Vašim dětem z fondu měsíčně vyplácet určitou částku. Firma tak bude v bezpečí a potomci zajištěni.

založení trustu

Pomůžeme Vám se založením trustu. Kontaktujte nás.

Mezinárodní trust a struktury trustů na ochranu majetku

Offshore trust na ochranu majetku neboli mezinárodní trust je jedním z nejlepších dostupných prostředků na ochranu majetku, pokud je správně využíván. Stejně jako Panama Foundation (Panamská nadace) poskytuje efektivní nástroje pro účinnou obranu např. proti podvodnému jednání fiktivních věřitelů.

Princip trustu na ochranu majetku je jednoduchý: aktiva jsou převedena z Vaší osoby na mezinárodní trust. Určíte svěřenského správce a obmyšlené a majetek je pak řízen ve prospěch těchto obmyšlených.

Pouze v několika jurisdikcích byly sepsány zákony na podporu tohoto druhu mezinárodní ochrany. Jsou to Cookovy ostrovy, ostrov Man, Nevis a Belize. Ve všech čtyřech zemích platí zákony o mezinárodních trustech, které poskytují maximální ochranu majetku. Zároveň jsou tyto země politicky a ekonomicky stabilní.

Díky historicky prověřenému precedenčnímu právu jsou pro účely mezinárodního trustu nejvyhledávanější Cookovy ostrovy. Těsně na druhém místě je Belize, které poskytuje maximální soukromí a náklady jsou zde nižší než na Cookových ostrovech. Obě tyto jurisdikce jsou ideální pro vytvoření a řízení trustu na ochranu majetku.

Panama Foundation (Panamská nadace) je hybrid mezi trustem a korporací. Označuje se za novodobou sestřenici mezinárodního trustu

Výhody mezinárodního trustu

Ochrana majetku při zachování jeho plné kontroly

Cookovy ostrovy, Belize a Nevis nevykonávají určitá soudní rozhodnutí pocházející z cizí země. Může tak nastat situace, že soudní rozhodnutí vydané některým státem bude na území výše zmíněných států nevymahatelné. K zajištění maximální flexibility lze kteroukoliv z těchto možností kombinovat s offshore LLC společností.

Například na Nevisu, pokud chce věřitel podat žalobu proti neviskému trustu nebo Limited Liability Company, musí složit zálohu ve výši 25 000 $ v hotovosti. Na Cookových ostrovech musí žaloba navíc „nade vší pochybnost“ dokázat, že majetek byl převeden do trustu za účelem podvedení dotyčného věřitele (podvodný převod).

Také na Cookových ostrovech musí žalobce prokázat, že při vytváření trustu na ochranu majetku bylo úmyslem podvést věřitele – a toto musí prokázat bez stínu pochybnosti. To znamená, že daná věc je tak jasná nebo byla tak důkladně prokázána, že o ní nejsou žádné pochybnosti. Takové důkazní břemeno bude pro žalobce velmi těžké unést.

Rozdílnost jurisdikcí – plánování trustu na ochranu majetku

Trusty na Cookových ostrovech a na Belize poskytují nejsilnější a nejlépe prověřený základ pro offshore strategii ochrany majetku. Prvotřídní struktura vznikne spojením trustu z Cookových ostrovů nebo trustu z Belize s Limited Liability Company z Nevisu; to Vám umožní maximalizovat výhody všech těchto jurisdikcí a dále diverzifikovat strukturu vašeho mezinárodního trustu.

V takové struktuře mohou být aktiva, jako například offshore bankovní účty, vlastněna neviskou LLC společností a LLC může být vlastněna trustem. Občan České republiky tak může být ředitelem neviské LLC společnosti, zatímco správce trustu je mezinárodní osoba. Ředitel LLC společnosti má veškerou legální kontrolu nad LLC a podpisové právo k bankovním účtům.

Všechny tyto výhody platí také pro Panama Foundation.

Proč se nevyhýbat konfliktu?

Výše popsané výhody Vás mohou ochránit proti výrazně motivovanému věřiteli, který je ochotný utrácet peníze za vymožení své pohledávky v několika jurisdikcích. Tyto bariéry proti napadení také znamenají, že rozumnější věřitel – žalobce pravděpodobně odhadne náklady a šanci na úspěch proti Vašemu mezinárodnímu trustu a buď nechá záležitost být, nebo ji urovná za zlomek hodnoty.

Jinými slovy, překážky soudního sporu vytvořené trustem na ochranu majetku obvykle motivují věřitele ke smírnému řešení sporu. S touto strukturou se civilním věřitelům podstatně znesnadňuje vydobytí jejich pohledávek.

Co je a není ochrana majetku

Řádně vytvořený plán ochrany majetku umístí část Vašeho jmění za několik bariér… čím více bariér, tím lepší ochrana. Řádně vytvořený trust na ochranu majetku z vás učiní nesnadný cíl, který může eliminovat případné spory a přinejmenším vás postaví do lepší vyjednávací pozice.

Od ochrany majetku však nelze očekávat, že:

  1. pomůže uniknout Vašim současným nebo rozumně předvídatelným věřitelům. Neměli byste převádět aktiva z České republiky do mezinárodního trustu, abyste se vyhnuli současnému věřiteli. Takové jednání by mohlo být posuzováno jako podvodný převod.
  2. sníží nebo odstraní vaše daňové povinnosti v České republice. Musíte (jako občan ČR a zakladatel trustu) nahlásit Váš mezinárodní trust, Vaše mezinárodní bankovní účty a platit daně ze zisku Vašeho trustu.
  3. umožní ukrýt majetek. Ochrana majetku není založena na utajení; zaměřuje se na vztyčování překážek proti inkasní činnosti. I kdyby měl Váš věřitel podrobný plánek Vaší struktury, neměl by být schopen dosáhnout na podkladová aktiva.
  4. poskytne celkové řešení plánování pozůstalosti. Mezinárodní trust usnadní převod mezinárodního majetku po smrti, avšak měl by být využit společně s kompletním pozůstalostním plánem, který je v souladu s pozůstalostními a daňovými zákony domácí země.

Investice držené mezinárodním trustem

Diverzifikace do mezinárodních investic, vlastněných mezinárodním trustem, může snížit nestálost portfolia při zachování výnosů. Efektivní diverzifikace vyžaduje investování do nesourodých aktiv. V každém okamžiku probíhají v různých regionech světa unikátní ekonomické, politické a environmentální události. Každý trh odráží místní podmínky, které se mohou diametrálně lišit od podmínek v domácí zemi.

To, že jsou časy v České republice tvrdé a banky vyplácí minimální úroky, neznamená, že se v jiných zemích nedají nalézt dobré příležitosti k obchodování. Tento koncept je základem mezinárodního plánování pozůstalosti a správy majetku. Kromě diverzifikace portfolia poskytují offshore investice držené mezinárodním trustem vysoký stupeň flexibility. Vysoké procento z více než 80 000 fondů po celém světě je situováno offshore.

Investování do těchto fondů často vyžaduje offshore subjekt. Fungování offshore a akceptování pouze mezinárodních struktur umožňuje správcům fondů fungovat efektivněji a nabízet investorům významně vyšší zisky. Mezinárodní investování neposkytuje pouze výběr a flexibilitu, ale také vysokou úroveň soukromí, čímž pro investora snižuje například riziko uměle vyvolaných soudních sporů.

Offshore investice jsou efektivní nejen kvůli ochraně majetku a soukromí; rovněž umožňují správcům fondů používat metody zajištění rizika, které nejsou na některých onshore trzích dostupné.

Terminologie související s trustem na ochranu majetku

Pohrdání soudem: Soudy České republiky mohou v ČR vykonávat soudní pravomoc a lustrovat evidence lidí a majetku. V případě, že je žalovaný fyzicky přítomen v ČR, ale jeho majetek je mimo dosah soudu, může se soud pokusit donutit žalovaného vrátit tento majetek do své pravomoci.

Pokud se má za to, že majetek byl do mezinárodního trustu převeden podvodně, je pravděpodobné, že český soudce nařídí, aby byl převod revokován. Ovšem jediný případ, kdy může být trust na ochranu majetku prolomen českým soudem, je podvodný převod.

Podvodný převod: Převod do trustu na ochranu majetku bude obecně respektován, pokud je uskutečněn v dostatečném předstihu předtím, než vznikne dluh nebo věřitel uplatní nárok vůči zakladateli trustu. Pokud je převod do mezinárodního trustu uskutečněn až poté, co vznikne dluh nebo poté, co mohl být nárok věřitele rozumně předvídán, může být považován za podvodný.

Každý stát má svou vlastní definici podvodného převodu.   Založte a financujte svůj trust na ochranu majetku co nejdříve, v dostatečném předstihu před vznikem jakéhokoli nároku nebo zahájením soudního řízení. Letter of Wishes (Listina přání): Letter of Wishes je neformální a důvěrný dokument psaný zakladatelem svěřenství a určený svěřenskému správci, ve kterém mu sděluje, jakým způsobem má mezinárodní trust spravovat.

Listina Letter of Wishes není součástí trustu, je důvěrná, odvolatelná (většina offshore trustů je neodvolatelných) a dá se jednoduše upravovat. Doložka o převodu: Mezinárodní trust může být vytvořen v mnoha jurisdikcích. Klient může například preferovat Kajmanské ostrovy kvůli dostupnosti velkého počtu bank a investičních poradců. Když je však takovýto trust napaden věřitelem, Kajmanské ostrovy už nemusí být ta nejlepší volba.

Pokud má trust doložku o převodu, může si v případě napadení zvolit přesun do výhodnější jurisdikce, jako je například Belize nebo Cookovy ostrovy. Převod může být automatický, podmíněný určitou skutečností (například tím, že na Kajmanských ostrovech byl uplatněn nárok), nebo může být správci uděleno oprávnění trust přesunout.

Shrnutí výhod trustu na ochranu majetku

Mezi hlavní výhody trustu na ochranu majetku vytvořeného na ostrově Nevis, v Belize nebo na Cookových ostrovech patří:

  • Můžete chránit svůj majetek a zároveň si udržet kontrolu nad bankovními účty a investicemi.
  • Jsou zde pevné časové limity pro podání žaloby na majetek trustu. Soudy na Cookových ostrovech a v Belize neuznávají nebo neprovádějí v souvislosti s mezinárodními trusty některá soudní rozhodnutí zahraničních soudů.
  • Překážky bránící nárokům z podvodného převodu vzneseným u soudů na Cookových ostrovech nebo v Belize zahrnují striktní časové lhůty, požadavek na prokázání podvodu nade vší pochybnost a neexistenci konkurzního práva.
  • Procesní právo zabraňuje „loveckým výpravám“ věřitelů tím, že omezuje používání písemných soudních dotazníků (např. zpřístupnění listin).
  • Překážky soudního sporu na ostrově Nevis – aby mohl žalobce podat žalobu na ostrově Nevis, musí složit zálohu ve výši 25 000 $ v hotovosti a najmout si místního advokáta.
  • Aktiva se mohou přesunovat mezi mezinárodním trustem (Belize nebo Cookovy ostrovy) a LLC společností (Nevis).

Offshore trust na ochranu majetku na Cookových ostrovech nebo v Belize v kombinaci s neviskou LLC společností poskytuje nejvyšší stupeň ochrany osobního majetku.

Ochrana majetku: Zvláštní ustanovení Bahamy Belize Bermudy Kajmanské ostrovy Cookovy ostrovy Gibraltar Jersey Turks a Caicos
OCHRANA ZAKLADATELE SVĚŘENSTVÍ:                
Zakladatel může být beneficientem Ano Ano Ano   Ano   Ano  
Zachování kontroly zakladatelem   Ano     Ano      
Ochrana před pozdějším úpadkem         Ano Ano   Ano
OCHRANA BENEFICIENTA:                
Ustanovení o marnotratných beneficientech   Ano     Ano   Ano  
Zamezení vynucenému dědickému právu Ano Ano   Ano Ano     Ano
Zvláštní ustanovení o neuznání         Ano      
Platí Haagská úmluva? Ne       Ne     Ne
OCHRANA PŘED VĚŘITELI:                
Vyloučení Statute of Elizabeth (Zákon královny Alžběty) Ano     Ano Ano Ano    
Trust je neplatný, pokud byl převod podvodný         Ne Ne    
Věřitel musí prokázat podvodný převod Ano     Ano Ano     Ano
Jasná definice podvodného převodu         Ano      
Oddělení nároků věřitele Ano     Ano Ano Ano   Ano
Promlčení podvodného převodu Ano (2 roky)   Ano (6 let) Ano (6 let) Ano (1 rok)      
OSTATNÍ:                
Zpětná ochrana pro trusty imigrantů         Ano      
Ustanovení o společném vlastnictví         Ano      
Zvláštní vyloučení zahraničního práva Ano   Ano Ano Ano      
Výběr práva je závazný Ano Ano   Ano Ano Ano Ano Ano
Povolen custodian trustee (výkonný správce)         Ano      

 

Chcete s námi téma založení trustů nezávazně probrat? Kontaktujte nás.

 

založení trustu

Offshore spoločnosti

Výhody

vstup na medzinárodný trh
daňové úľavy
menej administratívy
vrátane vedenia účtovníctva

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme