• Úvod
 • Emisia dlhopisov / BONDS
CZ & SK společnosti

Emisia dlhopisov / BONDS

Nasledujúci text stručne popisuje úvod do zákonnej úpravy v oblasti emisie a úpisu korporátnych dlhopisov, vrátane predstavenia potrebnej dokumentácie a právnej podpory. Tieto informácie sa vzťahujú k emisii a úpisu firemných dlhopisov formou neverejnej ponuky, ktoré nebudú určené na obchodovanie v rámci regulovaných trhoch. Takáto ponuka dlhopisov nepodlieha dohľadu či schvaľovaniu zo strany ČNB.  

Najviac dopodrobna sa tento článok bude zaoberať emisiou a úpisom firemných dlhopisov formou neverejnej ponuky, tj dlhopisov, ktoré nie sú určené na obchodovanie na regulovaných burzách. Tieto dlhopisy môžu byť ponúknuté max. 149 investorom.

Práve takéto dlhopisy totiž nepodliehajú dohľadu či schvaľovaniu zo strany Českej národnej banky a ich emisie aj upísanie pre Vás teda bude ako lacnejšie, tak rýchlejšie ako iné varianty. Jednotlivé časti procesu sa môžu meniť v závislosti na požiadavkách a potrebách konkrétneho klienta – pripravíme pre Vás vždy riešenie na mieru.

ČO JE TO DLHOPIS?

Dlhopis je úverový cenný papier, ktorý prezentuje dlhodobý záväzok emitenta (dlžníka) voči majiteľovi tohto cenného papiera. Dlžník dlhopisy vydáva na získanie prostriedkov, ktoré potrebuje na svoju činnosť. Osoba, ktorá získava cenný papier, sa stáva jeho majiteľom (investorom) a po celú dobu vlastnenia dlhopisu má nárok na výplaty deklarovaných úrokov a na vrátenie nominálnej hodnoty dlhopisu v čase splatnosti.

Dlhopisy vydáva štát, územne samosprávny celok alebo obchodné korporácie. Spoločne s akciami sa jedná o najčastejší investičný nástroj na finančných trhoch. Možno s nadsadením povedať, že ide o akýsi protipól akcií – zatiaľ čo akcie sú povestné dynamickým vývojom hodnoty a určitým rizikom, dlhopisy, najmä tie štátne, sú napr. popri zlate často označované ako relatívne bezpečný investičný nástroj.

Skúseným investorom, ktorí diverzifikujú svoje investičné portfólio, tak poskytujú priestor napríklad práve na to, aby si mohli časť svojich prostriedkov dovoliť zainvestovať do iných aktív, ktoré sú na rozdiel od dlhopisov silne rizikové (kryptomeny, NFT a i.).

 

vydání firemních dluhopisů

EMISIA DLHOPISOV

Hoci môžu byť štátne dlhopisy či dlhopisy územno-samosprávnych celkov pre investorov zaujímavé z pohľadu miery bezpečnosti investície, sú to práve korporátne dlhopisy, ktoré obvykle ponúkajú investorom najpriaznivejšie podmienky z hľadiska potenciálnej návratnosti investície.

Na vydanie firemného dlhopisu je v SR potrebné dodržať zákonom dané znaky, a to podľa zákona č. 190/2004 Zb., zákon o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov. Medzi takéto náležitosti všeobecne patria:

 • označenie „dlhopis“,
 • označenie druhu dlhopisu,
 • údaje o eminentovi (dlžníkovi),
 • menovitú hodnotu ako dlžnú čiastku,
 • výnos dlhopisu, popr. informáciu, že daný dlhopis je bez výnosu,
 • dátum splatnosti,
 • údaje o vlastníkovi dlhopisu,
 • podpis emitenta,
 • číselné označenie dlhopisu.

Emisiu dlhopisov je možné vydať v rámci lehoty na upisovanie buď naraz, alebo postupne po častiach. Vydávanie či emisiu dlhopisov zabezpečuje emitent alebo osoba ním poverená. Prvý variant je vhodný pre emitentov, ktorí majú s vydávaním dlhopisov už bohaté skúsenosti, alebo aspoň v rámci svojej firemnej štruktúry disponujú špecialistom na problematiku dlhopisov.

V opačnom prípade je lepšie poveriť emisií dlhopisov profesionálov, ktorí zaistia, že všetky náležitosti tejto procedúry budú splnené.

PREČO SA VYPLATÍ EMISIE VLASTNÝCH DLHOPISOV?

Možno sa budete čudovať, ale emisie firemných dlhopisov nie sú doménou len veľkých spoločností. Vďaka ich výhodám ich veľmi často využívajú aj menšie podnikateľské subjekty. Prečo teda zvažovať vydanie vlastných dlhopisov?

 • Získate väčšie finančné prostriedky ako v prípade, že ich budete chcieť získať klasickým úverom. Vzhľadom na zabezpečenie financovania, ktoré je pre banky vysoko dôležité sa väčšinou nedostanete na pôvodne požadovaný objem financií.
 • Vďaka nízkym úrokovým sadzbám bankových sporiacich produktov sú aj očakávania investorov pre emitenta firemných dlhopisov veľmi priaznivé. Často sa náklady za vydanie dlhopisov pohybujú na úrovni nákladov z bežného úveru.
 • Získate väčšiu voľnosť nakladania so získanými financiami. U bežne získaných financií napr. z úveru sa môžete stretnúť s rôznymi obmedzeniami zo strany veriteľov.

VYUŽITE SLUŽBY PARKER & HILL PRE EMISIU VAŠICH DLHOPISOV!

Asi už Vás neprekvapí, že dlhopisy môžu byť pre Váš biznis cenným pomocníkom, pokiaľ celý ich životný cyklus budete správne riadiť. Preto Vám ponúkame služby, vďaka ktorým získate kvalitný základ na to, aby investori rozšírili svoje portfólio práve Vašimi dlhopismi.

 • Osobné konzultácie
 • Nastavenie parametrov emisie
 • Spracovanie emisných podmienok a príprava listinných dlhopisov
 • Právna podpora pri schválení emisie v rámci korporácie emitenta
 • Prípravy zmlúv a zoznam vlastníkov dlhopisov
 • Nastavenie systému ponúkania a úpisu dlhopisov koncovým investorom
 • Prípadná advokátska úschova dlhopisov

Súvisiace náklady s emisiou dlhopisov

 • Tlač dlhopisov vrátane všetkých potrebných ochranných prvkov
 • Prípadný notársky zápis (rozhodnutie valného zhromaždenia a pod.)

Záver 

Tieto informácie sú informatívneho charakteru. V prípade potreby sa neváhajte na nás obrátiť a naše právne oddelenie Vám poradí s tým, ako vydať firemné dlhopisy a s nastavením vhodného postupu podľa Vašich potrieb a možností.

zřizování dluhopisů

CZ & SK spoločnosti

Výhody

byrokraciu vybavíme za Vás
viac času pre Vaše podnikanie
kompletný servis vrátane sídla a účtovníctva
odborné poradenstvo zadarmo

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.

Podpora

Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.

Management

Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.

Férová cena

Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.

Parker & Hill

Spoľahlivo & radi Vám pomôžeme